17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevok között kötött szerzodésekrol A Kormány a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következoket rendeli el: 4. § (1) A fogyasztó a szerzodéstol nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerzodést megkötötte, feltéve, hogy az értékesíto a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha az értékesíto nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerzodés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határido attól a naptól kezdodik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) Az értékesíto köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb az elállást követo harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesíto azonban követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredo kárának megtérítését. 5. § A felek eltéro megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzodés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határido lejárta elott az értékesíto a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesíto által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elo, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerzodés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és idoszaki lap terjesztésére vonatkozó szerzodés esetében; f) szerencsejáték-szerzodés esetében. 7. § (1) A felek eltéro megállapodása hiányában az értékesíto a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétol számított harminc napon belül köteles a szerzodés szerinti teljesítésre. (2) Ha az értékesíto a szerzodésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerzodésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles errol a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az értékesítot nem mentesíti szerzodésszegése egyéb következményei alól. (3) Ha az értékesíto a szerzodésben meghatározott módon helyettesíto áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az értékesítot terhelik. A költségek viselésérol, valamint a megfeleloen helyettesíto áruval, illetve szolgáltatással történo teljesítésrol az értékesíto egyértelmuen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni. 8. § (1) Az értékesíto nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg. (2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az értékesíto ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.