49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerzodés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérol A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegérol szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésérol és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényereju rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következoket rendelem el: 1. § A fogyasztói szerzodés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérol szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet. 2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerzodés tárgyát képezo szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerzodés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. 3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzokönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát, c) a vásárlás idopontját, d) a hiba bejelentésének idopontját, e) a hiba leírását, f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, g) a kifogás rendezésének módját. (2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétol eltér, ennek indokolását a jegyzokönyvben meg kell adni. (3) A jegyzokönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. (4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetoségérol annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésobb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. 4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelo határidon belül, a fogyasztónak okozott jelentos kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. (2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az idopontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti. 6. § 7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejuleg hatályát veszti a vásárlók minoségi kifogásainak intézésérol szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet. (3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti. 7. § A Ptk. 305-311. §-a helyébe a következo rendelkezések lépnek: "305. § (1) Olyan szerzodés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés idopontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerzodésben meghatározott tulajdonságoknak. (2) Hibás teljesítésnek minosül a szolgáltatott dolog szakszerutlen összeszerelése is, ha a szerelés szerzodéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelos. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerzodésnek megfeleloen a jogosult végezte el, és a szakszerutlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezetheto vissza. Fogyasztói szerzodésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektol a fogyasztó hátrányára tér el. (3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelosséggel tartozik (kellékszavatosság). 305/A. § (1) Ha a jogosult a hibát a szerzodéskötés idopontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelosség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelosség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezetheto vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette. (2) Fogyasztói szerzodés esetében az ellenkezo bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követo hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés idopontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettol eltéro megállapodása semmis. 306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult a) elsosorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzodésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelo árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzodéstol. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. (2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelo határidon belül, a jogosultnak okozott jelentos kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. (3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelo határidore nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. (4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. (5) Fogyasztói szerzodésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétol a fogyasztó hátrányára tér el. 306/A. § A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 307. § (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetové tett legrövidebb idon belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. (2) Fogyasztói szerzodés esetében a hiba felfedezésétol számított két hónapon belül közölt kifogást kello idoben közöltnek kell tekinteni. A felek ettol eltéro megállapodása semmis. (3) A közlés késedelmébol eredo kárért a jogosult felelos. 308. § (1) A jogosult a teljesítés idopontjától számított hat hónapos elévülési határido alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb idotartamát hatósági eloírás vagy kötelezo muszaki eloírás határozza meg (kötelezo alkalmassági ido), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határido irányadó. (2) Ha a szerzodés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítéstol számított hatvan nap alatt évül el. (3) Nem számít bele az elévülési idobe a kijavítási idonek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszeruen használni. A szavatossági jog érvényesíthetoségének határideje a dolognak vagy jelentosebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezo hiba tekintetében újból kezdodik. (4) Fogyasztói szerzodés esetében a fogyasztó - az (1)-(2) bekezdéstol eltéroen - a teljesítés idopontjától számított kétéves elévülési határido alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidot megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerzodés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidoben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határido azonban ebben az esetben sem kötheto ki. 308/A. § (1) Ha a jogosult igényét mentheto okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidon belül nem volt felismerheto, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés idopontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelezo alkalmassági ido három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határido az irányadó. E határidok elmulasztása jogvesztéssel jár. (2) Fogyasztói szerzodésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidonél rövidebb határido kikötése semmis. 308/B. § A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidoben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt eloidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülönítheto része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minosül érvényesítettnek. 308/C. § A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból eredo követeléssel szemben kifogásként a határidok eltelte után is érvényesíthetok. 309. § (1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerzodésszeru állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerzodés esetében a felek ettol eltéro megállapodása semmis. (2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszeru használat következménye. 310. § Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésbol eredo kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint. 311. § (1) Ha a fogyasztói szerzodés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerzodo harmadik személy (elozo kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerzodés kötelezettje követelheti az elozo kötelezettol a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minoség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. (2) A fogyasztói szerzodés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének kielégítésétol számított hatvannapos elévülési határido alatt érvényesítheti. Az igény az elozo kötelezett teljesítése idopontjától számított legfeljebb öt évig érvényesítheto; e határido elmulasztása jogvesztéssel jár. (3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az elozo kötelezett is érvényesítheti a vele szerzodo elozo kötelezettel szemben, a (2) bekezdésben meghatározott határidok megfelelo alkalmazásával. 311/A. § A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfeleloen alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni."